Výrobcovia / značky

Výškové práce so solárnym panelom: Ako to spraviť správne?

Pridané: 29.01.2024
|
Prečítate za 6 min.
|
eshop dovysky.sk

V dnešnej dobe rastúcej dôležitosti obnoviteľných zdrojov energie sa montáž solárnych panelov na strechách budov stala častým úkazom. Avšak, pri práci vo výškach je bezpečnosť absolútnou prioritou. V tomto článku sa budeme venovať bezpečnosti pri montáži solárnych panelov, správnym postupom a príslušným certifikáciám, ako aj plánovaniu a príprave.

Bezpečnosť na prvom mieste

V dnešnej dobe rastúcej dôležitosti obnoviteľných zdrojov energie sa montáž solárnych panelov na strechách budov stala častým úkazom. Avšak, pri práci vo výškach je bezpečnosť absolútnou prioritou. V tomto článku sa budeme venovať bezpečnosti pri montáži solárnych panelov, správnym postupom a príslušným certifikáciám, ako aj plánovaniu a príprave.


Fotovoltaický panel vs. solárny kolektor

Skôr než sa začneme venovať téme bezpečnej montáži solárnych panelov, vysvetlíme si aký je rozdiel medzi fotovoltaickým panelom a solárnym kolektorom. Hlavným rozdielom je princíp ich fungovania. Obe zariadenia absorbujú slnečné lúče a premieňajú ich na energiu. Preto ich môžeme spoločne nazývať solárne panely. Avšak solárne kolektory využívajú slnečnú energiu výlučne na výrobu tepla, zatiaľ čo fotovoltaické panely premieňajú slnečné žiarenie na elektrickú energiu. Kým solárne kolektory môžete využiť len na ohrev vody, fotovoltaické panely vám okrem teplej vody zabezpečia aj elektrickú energiu. Ide o konštrukčne odlišné zariadenia na čo je treba brať ohľad aj pri ich bezpečnej montáži. Viac informácií o tejto téme si môžete prečítať v článku tu.


Ochranné pracovné prostriedky (OOPP)

Montáž solárnych panelov na strechu budovy vyžaduje prácu vo výškach, pri ktorej môžu vznikať riziká ak nie sú dodržané bezpečné pracovné postupy. Prácu vo výškach môžu vykonávať iba kvalifikovaní pracovníci, ktorí majú potrebné certifikácie a sú vybavení vhodnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (OOPP), ktoré minimalizujú riziko úrazu: bezpečnostné pracovné postroje, pracovné prilby, ochranné vybavenia pre bezpečnú prácu vo výškach alebo nami navrhnutý set vybavenia pre montáž fotovoltaiky. Dôkladná príprava na potenciálne nebezpečné situácie a správna reakcia v prípade neočakávanej udalosti sú neoddeliteľnou súčasťou výškových prác. 


Manipulácia so solárnym panelom

Správna manipulácia so solárnymi panelmi je nevyhnutná nielen pre bezpečnosť, ale aj pre zachovanie životnosti a funkčnosti panelov. Panely by mali byť skladované a prenášané s opatrnosťou, aby nedošlo k ich poškodeniu.

Pri montáži sa panely musia  správne upevniť aby pri silnom vetre nedošlo k ich uvoľneniu čím by mohli ohroziť bezpečnosť osôb na streche alebo pod ňou . Pri inštalácii je dôležité dodržiavať montážny návod. Panely musia byť správne umiestnené a namierené na slnko tak, aby sa dosiahla maximálna účinnosť.


Riziká súvisiace s montážou solárnych panelov vo výškach

Montáž solárnych panelov vo výškach prináša so sebou rôzne riziká. Uvedieme sedem najčastejších rizík spojených s touto činnosťou:


1. Riziko pádu zo strechy

Práca na strechách môže byť nebezpečná, najmä v prípade nedostatočnej ochrany. Pád zo strechy môže mať vážne následky, vrátane zranení alebo dokonca úmrtia.

 

Strechy sú špecifickým pracoviskom a preto sa na ne vzťahujú zvláštne bezpečnostné zásady. Uvedieme aspoň tie najdôležitejšie.

 

Na streche treba zabezpečiť pracovníkov pred:

  • pádom cez nechránený okraj (aj na rovnej streche) – použitím OOPP alebo kolektívneho zabezpečenia (napr.: zábradlie)
  • prepadnutím – použitím OOPP alebo kolektívneho zabezpečenia (napr.: záchytné siete)

  • zosunutím - pri šikmých strechách so sklonom väčším ako 25° - použitím rebríkov, ochrannej alebo záchytnej konštrukcie alebo použitím OOPP

Ak je sklon strechy väčší ako 45° musia byť okrem rebríkov použité aj OOPP. https://www.dovysky.sk/clanky-a-oznamy/blog/definicia-prace-vo-vyske/

 

2. Elektrické riziká

Pracovníci pri montáži solárnych panelov manipulujú s elektrickými komponentmi. Ak nie sú dodržané správne postupy, môže dôjsť k elektrickým úrazom.

 

3. Poškodenie panelov počas manipulácie 

Solárne panely sú krehké a náchylné na poškodenie. Neopatrná manipulácia môže spôsobiť trhliny, zlomeniny alebo iné problémy.

 

4. Riziko strešnej konštrukcie

Nie všetky strechy sú vhodné pre montáž solárnych panelov. Nedostatočne pevná alebo poškodená nosná  konštrukcia strechy alebo krehká strešná krytina značne zvyšuje riziko nehôd.

 

5. Riziko požiaru

Súčasti solárneho systému môžu byť zdrojom požiaru, najmä ak nie sú správne nainštalované alebo udržiavané. Požiar môže ohroziť nielen solárne panely, ale aj celú budovu.

 

6. Riziko nekvalitnej montáže

Nesprávna inštalácia môže viesť k problémom, ako napríklad  únik vody na strechu alebo vznik požiaru. Nestabilná montáž panelov môže spôsobiť ich uvoľnenie a poškodenie.

 

7. Riziko nebezpečných pracovných podmienok

Silný vietor, dážď, extrémne nízke teploty či horúčavy vytvárajú nebezpečné pracovné podmienky, ktoré môžu viesť k nehodám a zraneniam.


Je veľmi dôležité, aby boli pracovníci odborne vyškolení výrobcom na správnu inštaláciu panelov a tiež na bezpečnú prácu vo výškach. Musia mať k dispozícii potrebné náradie a vhodné ochranné pracovné prostriedky a vybavenie. Aby sa minimalizovali riziká spojené s touto činnosťou, je kľúčové dodržiavať všetky bezpečnostné normy a postupy.


Certifikácie a opatrenia

Pre bezpečnosť pri práci vo výškach je potrebné absolvovať odbornú prípravu a získať príslušné certifikácie, rovnako ako aj vzdelanie o bezpečnosti práce s elektrickými zariadeniami. Dodržiavanie bezpečnostných noriem je kľúčové pre minimalizáciu rizík. 


Certifikácie a kurzy ponúkajú špecializované školiace strediská zaoberajúce sa školeniami pre prácu vo výškach. Tieto kurzy kombinujú teóriu s praktickými cvičeniami a po úspešnom absolvovaní získate certifikát potvrdzujúci vašu schopnosť bezpečne pracovať vo výškach. 

Pre bezpečnú inštaláciu fotovoltaických panelov je tiež potrebné certifikované školenie v oblasti elektriky. Elektrikári musia absolvovať kurz z elektrotechniky, po ktorom nasleduje špeciálne školenie z fotovoltaiky. Tieto kurzy sú ponúkané špecializovanými firmami zaoberajúcimi sai inštaláciami pre obnoviteľných zdrojov energie.


Každá organizácia môže mať vlastné označenie alebo názov kurzov a certifikátov, ktoré poskytuje. Školenia pokrývajú bezpečnostné normy, technické aspekty, a predpisované postupy. Elektrikári získavajú certifikáciu potvrdzujúcu ich schopnosť bezpečne inštalovať fotovoltaické panely na základe úspešného absolvovania kurzov a skúšok. Bez týchto certifikácií nemôžu vykonávať prácu v tejto oblasti.

Pre bezpečnú a správnu inštaláciu fotovoltaických systémov je zároveň kľúčové absolvovať školenie priamo od výrobcu daného zariadenia. Tieto kurzy sa zameriavajú na detaily inštalácie, technické aspekty a bezpečnostné pokyny. Poskytujú odborníkom širší pohľad na fungovanie systému, jeho údržbu a diagnostiku problémov, čím zabezpečujú kvalitu práce a znalostí potrebné pre efektívne riešenie potenciálnych komplikácií.


Výrobcovia vyžadujú, aby inštalatéri mali tieto školenia, pretože zabezpečujú zhodu s predpismi a normami výrobcu. Absolvovanie kurzov môže byť podmienkou pre prístup k podporným materiálom a technickej podpore. Tieto školenia tiež prispievajú k hlbšiemu pochopeniu daného systému a jeho najnovších aktualizácií, čo zvyšuje dôveryhodnosť a schopnosti inštalatéra v tejto špecializovanej oblasti.


Správne plánovanie a príprava

Pred samotnou montážou solárnych panelov je dôležité správne plánovať a pripraviť sa. To zahŕňa dôkladné posúdenie konštrukcie strechy, zhodnotenie vhodného umiestnenia panelov smerom k slnečnému zdroju a výber optimálneho zarovnania.


Odborník zhodnocuje nosnú štruktúru a jej schopnosť podporiť panelovú hmotnosť, umiestnenie a stabilitu. Sledovanie optimálneho zarovnania panelov je kľúčové pre získanie maximálneho slnečného výkonu. Inštalatér analyzuje sklon strechy a prípadné prekážky tak, aby zabezpečil správne umiestnenie panelov smerom k slnečnému zdroju. Presné umiestnenie každého panelu s dôrazom na ich upevnenie a minimalizáciu rizík sú kľúčovými detailami pre bezchybnú integráciu solárnych panelov, zabezpečenie ich spoľahlivosti a garanciu efektívneho výkonu.


Údržba a Servis Panelov

Samotná montáž solárnych panelov na dom je iba prvým krokom v procese využívania systému ako je fotovoltaika na dom. Dôležitosť údržby a servisu týchto panelov sa nesmie podceňovať. 


Pravidelná údržba zahŕňa:

  1. čistenie panelov,

  2. kontrolu spojov,

  3. monitorovanie výkonu. 

Profesionálny servis zabezpečí, že vaše solárne panely zostanú v optimálnom stave a dlhodobo budú dosahovať maximálnu účinnosť. Tým sa predĺži ich životnosť a zabezpečí, že budú schopné efektívne zhromažďovať slnečnú energiu. Výsledkom bude spoľahlivý a dlhodobý zdroj obnoviteľnej energie pre váš dom, čím sa znížia náklady na elektrickú energiu a podporí sa ochrana životného prostredia. Preto fotovoltaika na dom nie je iba investíciou do budúcnosti, ale aj prostriedkom k dosiahnutiu k udržateľnosti a energeticky efektívnemu domovu.


Na záver

Výškové práce so solárnym panelom môže priniesť veľké výhody pre životné prostredie a vlastníkov budov. V súčasnej dobe, keď sa zvyšuje povedomie o obmedzených fosílnych energetických zdrojoch, získava inštalácia solárnych panelov na domoch stále viac na význame ako jedno z efektívnych riešení. Preto je nevyhnutné, aby sme venovali náležitú pozornosť ich kvalitnej inštalácii, ktorej predchádza odborné plánovanie a nezabúdali na dôkladnú údržbu. 


Všetky tieto kroky sú kľúčové pre zabezpečenie dlhodobej efektívnosti a bezpečnosti solárnych energetických systémov, ktoré nielenže znižujú našu závislosť od fosílnych palív, ale tiež prispievajú k ochrane životného prostredia. 


Späť na zoznam článkov