Výrobcovia / značky

10 Základných bezpečnostných pravidiel pre prácu vo výškach

Pridané: 23.03.2024
|
Prečítate za 8 min.
|
eshop dovysky.sk
bezpečnosť pri práci vo výškach

Práca vo výškach je fascinujúca, ale predovšetkým náročná oblasť, kde bezpečnosť pracovníkov stojí na prvom mieste. Bez ohľadu na odvetvie, je nevyhnutné dodržiavať prísne bezpečnostné postupy. Tento článok poskytuje podrobný prehľad o desiatich základných bezpečnostných pravidlách, ktoré by mali byť súčasťou každodenného pracovného života v oblasti výškových prác.

1. Odborná príprava a certifikácie

Základom bezpečného vykonávania výškových prác je absolvovanie odbornej  prípravy vo forme kurzu práce vo výškach u každého pracovníka. Toto školenie nie je len formálnym preukazom kvalifikácie, ale aj prostriedkom, ako získať nielen teoretické ale predovšetkým praktické vedomosti a zručnosti pre bezpečnú prácu vo výškach. Každoročná aktualizačná odborná príprava umožňuje pracovníkom udržiavať si aktuálne znalosti a zručnosti v dynamickom prostredí bezpečnostných štandardov a postupov.


Na Slovensku existuje niekoľko školiacich stredísk, ktoré ponúkajú špecializované kurzy pre pracovníkov v danom odbore. Pri výbere školiaceho strediska je nevyhnutné klásť dôraz na praktickú časť školenia, pri ktorej účastníci kurzu aplikujú teoretické vedomosti a nacvičujú si novozískané zručnosti v bezpečnom prostredí polygonu pod dohľadom skúsených školiteľov. 


Investícia do odbornej prípravy nie je len zákonnou povinnosťou, ale aj investíciou do bezpečnosti a profesionality každého pracovníka. Udržiavanie si certifikácií a znalostí je kľúčom k efektívnemu reagovaniu na nové výzvy v oblasti bezpečnosti a zároveň zvyšuje aj kvalitu práce a dôveru zákazníkov.


2. Kontrola bezpečnostného vybavenia a nástrojov

Dôkladná kontrola pracovných nástrojov a bezpečnostného vybavenia je nevyhnutná pred každým použitím. Od kontrolky skrutkovačiek až po skúmanie bezpečnostných lán, žiadny detail by nemal uniknúť pozornosti pracovníka. Správna funkcia nástrojov zabezpečuje bezproblémový priebeh práce a minimalizuje riziko.


Prvým krokom je dôsledná kontrola všetkého bezpečnostného vybavenia (postroj, prilba, laná, kotviace a spojovacie prostriedky ap.). To zahŕňa vizuálnu a funkčnú kontrolu, ktorej cieľom je nájsť akékoľvek poškodenie. Identifikácia defektov a včasná výmena poškodených OOPP je absolútne kľúčová pre zabránenie nebezpečným situáciám.


Pri použití elektrických nástrojov je kritické overiť integritu elektrického vedenia, stav izolácie a správne pripojenie k zdroju energie. Pracovníci by mali vymeniť akékoľvek nástroje, ktoré nedosahujú požadovanú funkčnosť alebo sú poškodené.


Nemenej dôležitá je aj pravidelná inšpekcia všetkých ručných nástrojov používaných pri práci vo výškach. Všetky nástroje by mali byť plne funkčné a používané správnym spôsobom a iba na účel na ktorý sú určené.


Pracovníci by mali byť oboznámení s konkrétnymi normami a smernicami, ktoré sa vzťahujú k ich pracovným nástrojom a bezpečnostnému vybaveniu. Tiež musia vedieť ako ich správne a bezpečne používať a na aký druh práce sú určené.


3. Pevnosť kotviacich bodov a stabilita podkladu

Pevnosť kotviacich bodov a stabilita podkladu sú kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvňuje úroveň bezpečnosti pri práci vo výškach. Pozrime sa bližšie na dôležité aspekty týkajúce sa kotviacich bodov, relevantné normy, certifikácie a ich pravidelnú kontrolu.


Profesionáli pracujúci vo výškach sa musia držať prísnych noriem a smerníc, ktoré regulujú používanie kotviacich bodov (EN 795: 2012, TS 16415 :2013). Tieto normy stanovujú minimálne požiadavky na konštrukciu, pevnosť a testovanie kotviacich systémov. Kotviace body by mali byť zároveň certifikované podľa príslušných bezpečnostných štandardov. Certifikácia potvrdzuje, že konkrétny kotviaci bod spĺňa požiadavky týkajúce sa pevnosti, spoľahlivosti a odolnosti voči zaťaženiu. 

 

Trvalo umiestnené kotviace body sa upevňujú do vhodnej konštrukcie a spadajú pod EN 795:A.  Pri výbere kotviacich bodov je dôležité rozlišovať  rôzne druhy a ich technické vlastnosti. Každý druh kotviaceho bodu je navrhnutý s ohľadom na špecifické vlastnosti kotviaceho podkladu a spôsobu použitia (zachytenie pádu, pracovné polohovanie, zlaňovanie…) a poskytuje určité výhody.


Pevné nosné konštrukcie, ako napríklad betónové stĺpy alebo nosníky môžu slúžiť na vytvorenie dočasných kotviacich stanovísk pre prácu vo výškach. Pracovníci na tento účel musia použiť prenosné kotviace prostriedky certifikované podľa EN 795:B. V praxi sa najčastejšie využívajú textilné slučky, oceľové popruhy, svorky na oceľové nosníky či betónové parapety, traverzy do stavebných otvorov a pod.


Ďalšie časti normy EN 795, ktorá je kľúčovým predpisom v tejto oblasti, sa venujú istiacim systémom. Sú to komplexnejšie systémy, ktoré umožňujú pracovníkom bezpečný pohyb na rozsiahlejšom priestore. Spadajú sem lankové istiace systémy - systémy s flexibilným vedením EN 795:C a istiace koľajničky - systémy s pevným vedením EN 795:D. Sú vytvorené z odolných materiálov a preto sú navrhnuté tak aby ich bolo možné inštalovať do rôznych podkladov. Odborné firmy odporučia a namontujú systém šitý na mieru podľa charakteristiky pracovného prostredia.

 

Pravidelná kontrola a údržba kotviacich systémov sú absolútne nevyhnutné. Revízni technici, ktorí vykonávajú periodické kontroly musia byť školení výrobcom konkrétneho systému na identifikáciu a opravu potenciálnych poškodení. 


Stabilita podkladu je rovnako doležitá najmä pri citlivých projektoch, ako je napríklad oprava historickej strechy kostola. Pracovník by mal postupovať nasledovne: Začína vizuálnou inšpekciou konštrukcie strechy,  venuje pozornosť možným trhlinám, deformáciám a známkam oslabenia materiálu. Následne prechádza k preskúmaniu stability konštrukcie, vyhodnocuje stav nosných prvkov a ich schopnosti odolávať zaťaženiu. Ak narazí na neštandardnosti, odborník navrhne konkrétne opatrenia na zvýšenie stability, vrátane potrebných opráv alebo zosilnenia konštrukcie. 


4. Pravidelné kontroly a revízie

Každé bezpečnostné vybavenie určené na prácu vo výškach by malo byť podrobené pravidelným kontrolám, čo minimalizuje riziko zlyhania vybavenia  počas používania. Revízia bezpečnostného vybavenia používaného vo výškových prácach (OOPP) je komplexný proces na posúdenie stavu a bezpečnosti vybavenia. Začína sa vstupnou identifikáciu daného vybavenia a analýzou dokumentácie (evidenčný list, návod na používanie, prehlásenie o zhode, certifikát). Nasleduje dôkladná vizuálna a funkčná kontrola so zameraním na detekciu opotrebovania alebo poškodenia. 

 

Súčasťou sú aj merania a testovania bezpečnostných parametrov podľa pokynov výrobcov. Zistenia sa zdokumentujú v revíznom protokole, ktorý slúži ako dôkaz a poskytuje podklad pre ďalšie používanie vybavenia. 


5. Správne používanie ochranných pomôcok 

Používanie kvalitných a certifikovaných osobných ochranných prostriedkov a vybavenia je nevyhnutné pre bezpečnú prácu vo výškach. Na trhu existuje mnoho značiek, ktoré ponúkajú široký sortiment produktov v danej špecializácii. Pri rozhodovaní odporúčame vyberať spomedzi renomovaných značiek a dodávateľov, ktorí nekompromisne dbajú na vysokú kvalitu a spoľahlivosť materiálov a neustále inovácie. Kľúčové je používať vybavenie na účel na ktorý je navrhnuté a dodržiavať pokyny výrobcu uvedené v návode na používanie.


Medzi popredných dodávateľov a výrobcov patria spoločnosti ako:

  • Petzl - špičkový výrobca pracovného a horolezeckého vybavenia s dlhoročnou tradíciou a inováciami v oblasti bezpečnosti
  • Singing Rock - významný výrobca horolezeckých a výškových pracovných pomôcok so zameraním na kvalitu a bezpečnosť
  • Edelrid - spoločnosť s odborným pohľadom na vývoj a výrobu technických lán  a pracovného vybavenia pre výškové práce
  • Kask - špecializuje sa na výrobu bezpečnostných prilieb s dôrazom na pohodlie, inovácie a maximálnu ochranu zdravia pri práci

Výber kvalitného vybavenia od týchto spoľahlivých značiek je investíciou do vlastnej bezpečnosti, pohodlia a efektívnej práce vo výškach. 


6. Rizikové situácie a ich prevencia

Identifikácia rizikových situácií a ich preventívne riešenie sú kľúčové. Každý pracovník by mal byť schopný rýchlo reagovať na neočakávané situácie a minimalizovať riziko.


Prevencia rizikových situácií pri práci vo výškach zahŕňa napríklad absolvovanie kurzu prvej pomoci alebo rozvoj komunikačných zručností, ktoré zlepšujú koordináciu tímu. 


Pre konkrétne informácie o kurzoch prvej pomoci pre profesionálov na Slovensku odporúčame kontaktovať Slovenský Červený Kríž, ktorý ponúka kurzy prvej pomoci a môže vás nasmerovať na relevantné súkromné organizácie. 


7. Bezpečnostné postupy a manuály

Každý pracovník by mal byť oboznámený s bezpečnostnými postupmi a manuálmi k pracovným pomôckam a vybaveniu, ktoré používa. Jedným zo základných krokov v minimalizovaní rizika a zabezpečení bezpečnosti pracovného prostredia je systematické dodržiavanie pokynov a pracovných postupov uvedených v návodoch na používanie bezpečnostného vybavenia. 


V súlade so smernicami Európskej únie, každý dodávateľ pracovných pomôcok a bezpečnostných systémov musí poskytnúť sprievodný manuál k svojim produktom. Tieto manuály obsahujú detailné informácie o správnom používaní a údržbe pracovných pomôcok. Okrem toho by mali obsahovať aj bezpečnostné postupy, ktoré je potrebné dodržiavať pri každej práci vo výške.


V prípade, že dodávateľ poskytuje školenia, pracovníci by mali aktívne absolvovať tieto kurzy, aby sa dôkladne oboznámili s bezpečnostnými postupmi a správnym používaním produktov.


8. Pravidelná obnova odborných zručností

Pravidelná obnova odborných zručností pracovníkov vo výškových prácach je nevyhnutná pre udržanie najvyššej úrovne bezpečnosti. Aktuálne školenia a vzdelávanie zabezpečujú, že pracovníci sú vždy oboznámení s najnovšími bezpečnostnými normami a technológiami, čím minimalizujú riziko nehôd a zvyšujú efektívnosť práce.


Na Slovensku existuje niekoľko certifikovaných poskytovateľov kurzov, ktoré zahŕňajú rôzne aspekty práce vo výškach, vrátane bezpečnostných postupov, správneho používania pracovných pomôcok a najnovších technologických inovácií.


9. Súčinnosť v tíme

Komunikácia medzi členmi tímu je nevyhnutná na zabezpečenie presného porozumenia úloh a postupov. Tím by mal byť dobre koordinovaný, s jasným rozdelením úloh a zodpovedností, aby sa minimalizovalo riziko chýb a zlepšila efektívnosť práce. 


V tíme by mali byť všetci pracovníci oboznámení s bezpečnostnými postupmi a pravidlami, čím sa zvyšuje bezpečnosť každej fázy práce. Súčinnosť tímu nie je len o individuálnych schopnostiach každého pracovníka, ale aj o schopnosti pracovať spoločne v rámci kolektívu. Odborný výcvik v oblasti tímovej spolupráce zlepšuje pracovné vzťahy, zvyšuje efektívnosť a prispieva k celkovej bezpečnosti pracovného prostredia vo výškových prácach.


10. Záväzok k zdraviu a bezpečnosti pri práci vo výškach

Výškové práce nesú v sebe riziká a vysoké nebezpečenstvá. Preto je záväzok k zdraviu a bezpečnosti kľúčovým faktorom. Každý pracovník by mal mať silný záväzok k ochrane vlastného zdravia, uvedomujúc si význam jeho osobnej zodpovednosti a vplyvu na bezpečnosť celého tímu.

V danom kontexte to znamená, nielen dodržiavanie bezpečnostných noriem a postupov, ale aj aktívna starostlivosť o osobné zdravie a fyzickú kondíciu. S ohľadom  na riziko spojené  s prácou vo výškach, sú niektoré charakterové vlastnosti ako zodpovednosť, spoľahlivosť, mentálna a fyzická výdrž pracovníkov ešte dôležitejšie.


Celkovo je záväzok pracovníkov k zdraviu a bezpečnosti v práci vo výškach viac než len dodržiavanie predpisov; predstavuje holistický prístup k bezpečnej práci, založený na silných charakterových vlastnostiach, ktoré prispievajú k vytváraniu bezpečného a efektívneho pracovného prostredia.


Na záver

Práca výškarov je náročná a vyžaduje si nielen fyzickú odolnosť, ale aj neustálu odbornú prípravu a zodpovednosť. Každý krok, každá kontrola a každá reakcia majú svoj význam, keď ide o zdravie a bezpečnosť.


Spoľahlivosť, bdelosť, schopnosť rýchlej reakcie a komunikácia v tíme sú kľúčom k bezpečnosti na pracovisku rovnako ako odborná príprava a pravidelné kontroly pracovných nástrojov.


V tomto duchu vás pozývame k ďalšiemu hlbšiemu pohľadu na vybavenie vo výškach v našom nasledujúcom článku, ktorý vyjde v marci: "Zoznam základného výškarského vybavenia. Čo by mal každý výškar mať?" Chceme vám poskytnúť ucelený prehľad o nevyhnutných nástrojoch a vybavení, ktoré nielen uľahčia prácu, ale aj zabezpečia maximálnu bezpečnosť.
Späť na zoznam článkov